Štylistická úprava

Posted on

Základným kameňom dobré štylistiky texte je znalosť odbornej terminológie, ktorá sa vzťahuje k téme  – diplomová práca. Nestačí však poznať naspamäť definície daných pojmov, predovšetkým je potrebné ich vedieť vo vete správne použiť, teda tak, aby bol text logický a hlavne vecne správny. Rozhodne však nemožno povedať, že čím viac odborných pojmov, tým lepšie aj s týmito termínmi by sa malo zaobchádzať citlivo a používať ich v rozumnej miere. Veta, v ktorej sú okrem odborných, či dokonca latinských označení písané bežnou slovenčinou len spojky a predložky, nebude pravdepodobne zrozumiteľná ani vyučujúcemu a študent ho takým textom nijako zvlášť neohromí.

Pozor na gramatiku     

Gramatická správnosť sa štylistickú korektúrou neoddeliteľne súvisí. Nie je snáď ani nutné https://www.mozilla.org/en-US/firefox/os/ upozorňovať na to, že v texte sa v žiadnom prípade nesmú vyskytovať hrubky, preklepy, chýbajúce, či naopak prebytočné čiarky vo vetách, častým nešvárom je aj (ne) zhoda podmetu a prísudku. Tieto chyby sa objavujú najmä v dlhších súvetiach, v ktorých sa nakoniec stratí aj sám autor a na konci už nevie, čo chcel vlastne na začiatku povedať. Jednotlivé vety by mali byť písané s ľahkosťou, čítavo, sebavedome, jednoducho a samozrejme toto nie je pre každého jednoduché, avšak aj tohto umenia možno dosiahnuť tréningom. Ideálne je veľa čítať, nielen beletriu, ale najmä odbornú literatúru (napr. Tu odporúčanú na štúdium), zorientovať sa v danom odbore, dosiahnuť určité istoty čo sa týka najdôležitejších zákonitostí a pojmov. Študentom sa pri písanídiplomovej práce zúročí aj hodiny, ktoré počas štúdia strávili nad spisovaním seminárnych textov.